Izvedbeni plan

IZVEDBENI PLAN INTEGRIRANOG PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG PRAVNOG STUDIJA
Popis nastavnih predmeta po semestrima

I. SEMESTAR

Opća teorija prava i države
Opća povijest prava i države
Sociologija
Strani jezik (engleski ili njemački) I
Seminar

II. SEMESTAR

Rimsko privatno pravo
Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu
Politička ekonomija
Strani jezik II
Seminar


III. SEMESTAR

Ustavno pravo
Obiteljsko pravo
Pravna informatika
Strani jezik III
Seminar

IV. SEMESTAR

Europsko javno pravo
Kazneno pravo
Ekonomska politika
Strani jezik IV
Seminar


V. SEMESTAR

Građansko pravo I:
opći dio i obvezno pravo
Kazneno procesno pravo
Financijsko pravo i financijska znanost
Seminar
Vježbe

VI. SEMESTAR

Građansko pravo II:
stvarno i nasljedno pravo
Međunarodno pravo
Upravna znanost
Seminar
Vježbe


VII. SEMESTAR

Upravno pravo
Trgovačko pravo
Građansko procesno pravo
Seminar
Vježbe

VIII. SEMESTAR

Pravo društava
Radno i socijalno pravo
Međunarodno privatno pravo
Pomorsko i općeprometno pravo
Seminar
Vježbe

IX. SEMESTAR

Predmet smjera I
Predmet smjera II
Predmet smjera III
Izborni predmet I
Izborni predmet II
Praktične vježbe/pravne klinike/moot courts
 

X. SEMESTAR

Napredni seminar i izrada diplomskog rada


Predmeti modula:

Modul/Predmet

Građanskopravni modul:

Građansko pravo – ugovorne obveze

Zemljišnoknjižno pravo

Autorsko pravo

Javnobilježničko pravo

Osnove europskog privatnog prava

Izvanparnično i ovršno pravo

 

Kaznenopravni modul:

Međunarodno kazneno pravo 

Maloljetničko kazneno pravo

Kriminologija i viktimologija

Kriminalistika

Penitencijarno pravo

Ljudska prava i kazneno pravosuđe

 

Ustavno-upravni modul:

Prava građana – tradicijske osnove

Lokalna samouprava

Upravno procesno pravo

Suvremeni politički sustavi

Pravo okoliša

Izborno pravo i izborni sustavi

 

Trgovačkopravni modul:

Bankarsko pravo

Pravo industrijskog vlasništva

Pravo osiguranja

Pravo konkurencije

Insolvencijsko pravo

Rješavanje sporova arbitražom i mirenjem

 

Međunarodnopravni modul:

Međunarodnopravna zaštita ljudskih prava

Međunarodno pravo mora

Razvoj međunarodnog prava

Diplomatsko i konzularno pravo

Međunarodni ekonomski odnosi

Pravo međunarodnih organizacija

 

Modul: Pravo Europske unije

EU Internal Market Law (Jean Monnet module)

Europsko međunarodno privatno pravo

Kazneno pravo Europske unije

Jurisdiction and the Role of the European Court of Justice

Osnove europskog privatnog prava

Fundamental Rights in the European Union

 

Izborni predmeti

 

Antidiskriminacijsko radno i socijalno pravo

Bioetika i ljudska prava

Civilno društvo 

Deliktni statut u europskom međunarodnom privatnom pravu

Ekonomska analiza prava

Ekonomska uspješnost i institucije

Energetsko pravo

Engleski jezik pravne struke

Europsko obiteljsko pravo

Europsko prometno pravo

Filozofija prava

Francuski jezik pravne struke

Gospodarsko kazneno pravo

Hipotekarno osiguranje - povijesni aspekti

Imovinsko porezno pravo

Ius commune - temelji europskih privatnopravnih sustava

Izvanredna stanja u komparativnom ustavnom pravu

Izvansudsko rješavanje sporova

Javna nabava

Javno financijsko pravo Europske unije

Komparativna javna uprava

Komparativno građansko procesno pravo

Medicina i pravo

Medicinsko odštetno pravo

Međunarodno financijsko pravo

Međunarodno kazneno procesno pravo

Međunarodno privatno pravo obiteljskih i nasljednih odnosa

Međunarodno radno i socijalno pravo

Metodologija prava

Mirovinski sustavi

Njemački jezik pravne struke

Obiteljskopravna zaštita djece bez pratnje

Organizacija pravosuđa

Osnove informacijske sigurnosti

Osnove radnog i socijalnog prava EU

Osobna prava

Poduzetništvo i menadžment

Politička ekonomija – globalna perspektiva

Politička sociologija

Povijest novovjekovnih političkih teorija (15-20 st.)

Pravna povijest žena – hrvatska baština i europsko okruženje

Pravo elektroničkih medija

 

Pravo konkurencije

Pravo kroz film

 

Prekršajno pravo

Privatnost i elektroničke komunikacije

Psihijatrija i pravo

Razvoj europskih integracija i institucija

Reforma javne uprave u europskom kontekstu

Reguliranje elektroničkih komunikacija

Religija i pravni sustavi Bliskog istoka i sjeverne Afrike

Religija, pravo i društvo

Retorika i pravna argumentacija-povijesni aspekt

Socijalna politika

Sociologija hrvatskog društva

Sociologija prava

Sociologija uprave

Sportsko pravo

Stvarnopravno osiguranje tražbina

Sudska medicina

Sudska psihologija

Sustav sprječavanja pranja novca

Temeljna prava i slobode u komparativnom ustavnom pravu

Zakonito izbjegavanje obveze poreza na dobit

Zaštita potrošača

IZVEDBENI PLAN PREDIPLOMSKOG STUDIJA SOCIJALNOG RADA

Popis nastavnih predmeta po semestrima


I. SEMESTAR

Sociologija
Uvod u psihologiju
Osnove ekonomije
Uvod u opću teoriju države i prava
Strani jezik (engleski ili njemački) 1
Seminar

II. SEMESTAR

Osnove socijalne politike
Teorijske osnove socijalnog rada
Informatika i statistika
Interpersonalna komunikacija
Izborni predmet
Seminar

Izborni predmeti:
Uvod u socijalnu pedagogiju
Socijalna demografija
Religije i socijalna pitanja
Etika socijalnog rada
Izborni predmet s drugih studija


III. SEMESTAR

Metodologija istraživanja u socijalnom radu
Marginalne grupe
Obiteljsko pravo s osnovama građanskog procesnog prava
Menadžment u socijalnom sektoru
Strani jezik 2
Seminar

IV. SEMESTAR

Socijalni rad s pojedincem
Socijalni rad s obitelji
Socijalna psihologija
Izborni predmet
Seminar
Terenska praksa

Izborni predmeti:
Rješavanje sukoba
Socijalna skrb za djecu
Preventivni programi u socijalnom radu
Ekonomija socijalne politike
Zlostavljanje i zanemarivanje djece
Izborni predmet s drugih studija


V. SEMESTAR

Radno i socijalno pravo
Europska socijalna politika
Osnove savjetovanja
Osnove upravnog prava
Strategijsko planiranje u socijalnoj politici
Seminar
Terenska praksa

VI. SEMESTAR

Socijalni rad s grupom
Socijalna gerontologija
Organizacija uprave i socijalnih službi
Seminar
Izborni predmet 2
Terenska praksa

Izborni predmeti:
Socijalni rad u odgoju i obrazovanju
Strani jezik struke - engleski
Strani jezik struke - njemački
Duhovnost i socijalni rad
Socijalna medicina
Sustavi socijalne pomoći
Socijalni rad u sustavu socijalne skrbi
Diskriminacija i antidiskriminacijske politike
Osnove kriznih intervencija ui socijalnom radu
Izborni predmet s drugih studija


VII. SEMESTAR

Socijalni rad u organiziranju zajednice
Socijalni rad i mladi društveno neprihvatljivog ponašanja
Kriminologija s osnovama kaznenog prava
Socijalna psihijatrija
Izborni predmet 1
Seminar
Terenska praksa

VIII. SEMESTAR

Socijalni rad s osobama s invaliditetom
Socijalna politika Hrvatske
Socijalni rad i ovisnosti
Izborni predmet 2
Seminar
Terenska praksa
Mentorski rad

Izborni predmeti:
Zimski seminar:

Mladi u sukobu sa zakonom: odgojen mjere
Civilno društvo
Dramsko-pedagoški postupci u socijalnom radu
Socijalni rad u zdravstvu

Ljetni semestar:
Socijalni radu u penalnim ustanovama
Rad i zapošljavanje
Ljudska prava
Primjena računalnog programa za statističku obradu podataka
Siromaštvo i socijalni rad
Socijalni rad i djeca s teškoćama u razvoju
Social Services and Civic Engagement
Izborni predmet s drugih studija


STUDIJSKI PLAN DIPLOMSKOG PROGRAMA
SMJER: SOCIJALNI RAD

I. SEMESTAR

Integrativni pristup u socijalnom radu
Organiziranje i razvoj zajednice
Socijalni rad i ljudska prava
Odabrane metode istraživanja u socijalnom radu  
Izborni predmet 1
Izborni predmet 2
  
II. SEMESTAR

Metode supervizije
Praksa
Seminar iz teorije i metodologije diplomskog rada
Diplomski rad

Izborni predmeti:
Nasilje u partnerskim i obiteljskim odnosima
Psihijatrija u lokalnoj zajednici
Analiza varijance
Obiteljska politika, roditeljstvo i djeca
Siromaštvo i socijalna politika
Socijalni rad u u području mentalnog zdravlja
Posebni pristupi savjetovanju
Social Services and Civic Engagement

STUDIJSKI PLAN DIPLOMSKOG PROGRAMA
SMJER: SOCIJALNA POLITIKA


I. SEMESTAR

Socijalna politika i socijalni razvoj
Metode analize u socijalnoj politici
Seminar
Izborni predmet 1
Izborni predmet 2
    
II. SEMESTAR

Socijalni marketing
Socijalno pravo
Mentorski i diplomski rad
                              
Izborni predmeti:
Obiteljska politika, roditeljstvo i djeca
Siromaštvo i socijalna isključenost
Nasilje u partnerskim i obiteljskim odnosima
Psihijatrija u lokalnoj zajednici
Analiza varijance
Socijalni rad u u području mentalnog zdravlja
Posebni pristupi savjetovanju
Social Services and Civic Engagement

 


Copyright (C) 2017 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana